Thứ tư, 26.6.2019 Cho m?ng b?n d?n v?i Website tru?ng ?i h?c Qu?ng Nam
QNAMUNI
TÌM TRÊN GOOGLE

  

Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch số 9/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 30/3/2016. - Tin tuc/Su kien - Truong Dai hoc Quang Nam
Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch số 9/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 30/3/2016.
(05/09/2018 4:41:08 PM)

            Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Tài chính-BGDĐT-BLĐTBXH về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên theo Hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Tài chính-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

I. Đối tượng miễn, giảm học phí

1. Đối tượng được miễn học phí

Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30/7/2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có);

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đối tượng 2: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Đối tượng 3: Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

- Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc các Quyết định dưới đây: Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013; Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013; Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013; Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/4/2014; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008; Nghị quyết số 118/2015/NQ-CP ngày 12/11/2015.

2. Đối tượng được giảm 70% học phí

Đối tượng 5: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

- Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người nêu ở đối tượng 4)

- Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc các Quyết định dưới đây: Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013; Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013; Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013; Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/4/2014; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008; Nghị quyết số 118/2015/NQ-CP ngày 12/11/2015.

3. Đối tượng được giảm 50% học phí

Đối tượng 6: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

II. Trình tự, thủ tục và hồ sơ

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) sinh viên có đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục IV của Thông tư này) gửi cho nhà trường như sau:

1.Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí: Mỗi sinh viên gửi đầy đủ một (01) bộ hồ sơ có công chứng và có đầy đủ chữ ký trên mẫu đơn theo quy định.

Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

- Bản sao chứng thực: giấy xác nhận thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945, con người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến tháng 8/1945, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…….;do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

Đối tượng 2: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo

- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

- Giấy xác nhận theo mẫu 01 của Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

Đối tượng 3: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp.

Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu.

Đối tượng 5: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu.

Đối tượng 6: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

- Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức BHXH cấp do tai nạn lao động của cha/mẹ;

*Lưu ý:

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí sinh viên tải trên trang website: www.qnamuni.edu.vn mục z Biểu mẫu văn bản (http://www.qnamuni.edu.vn/?cID=1&ID=108)

Các đối tượng trên chỉ làm hồ sơ 01 lần/khóa học; riêng các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí cho kỳ học tiếp theo.

Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí bị tạm dừng, khi trở lại học phải làm lại hồ sơ miễn giảm học phí.

Các bản sao đều có chứng thực, đóng giáp lai và có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký.

2.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo hướng dẫn đến hết ngày 15/10/2018.

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, tầng 1 khu B

Việc xét miễn giảm học phí được xét theo học kỳ của năm học, vì vậy sinh viên phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Nhà trường không giải quyết trường hợp sinh viên nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.

3.Quy định về miễn giảm học phí

- Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên, trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.

- Kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí được cấp đủ 10 tháng/năm và thực hiện 2 lần trong năm; lần 1 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 11; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 4.

- Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) sinh viên chưa nhận tiền cấp bù học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các đơn vị, sinh viên biết để thực hiện./.

Tin từ Phòng CTSV


Số lần đọc: 316        Gởi qua Email         Bản in        Về đầu trang


Các Tin khác:
Kế hoạch về việc tổ chức phát bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học, Cao đẳng - Hệ chính quy Năm học: 2018-2019 (06/06/2019)
Kế hoach tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Đại học đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2019 (06/06/2019)
Thời khóa biểu hệ vừa làm vừa học học kỳ I năm học 2018-2019 (31/05/2019)
Danh sách sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và khuyết tật học kỳ 2 năm học 2018-2019 (20/05/2019)
KẾ HOẠCH Về việc tổ chức học tập cho các lớp trình độ Đại học đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học, năm học 2018 - 2019 (14/05/2019)
KẾ HOẠCH Về việc tổ chức phát bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên trình độ Đại học đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học Khoá học: 2016-2019 và 2017-2019 (19/04/2019)
Quyết định công nhận tốt nghiệp các học viên trình độ Đại học liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non khóa 2016 -2019 và 2017-2019. (10/04/2019)
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019 (03/04/2019)
Thông báo danh sách sinh viên được xét nhận học bổng HK1 Năm học 2018-2019 (01/04/2019)
Thông báo danh sách học viên DV16,DV17 hệ VLVH đự kiến được xét tốt nghiệp, không đủ điều kiện xét tốt nghiệp và tự ý bỏ học đoẹt 1 năm 2019 (4/2019) (27/03/2019)


Đến trang 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Xem tiếp


Quay lại
TUYỂN SINH 2019
Thông tin
tuyển sinh
ĐH và CĐ
năm 2019
e-Office
e-Office
ĐHQN
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
E-LEARNING
 
CA KHÚC - LOGO
VĂN BẢN MỚI
THỐNG KÊ

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam.
Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel: 0510.3812834 - Fax: 0510.3812931

Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn - Website: http://www.qnamuni.edu.vn
Email Ban Điều hành website: webmaster@qnamuni.edu.vn - Thiết kế và Phát triển bởi: Đỗ Quang Khôi (KhoiEduIt)