Thứ tư, 26.6.2019 Cho m?ng b?n d?n v?i Website tru?ng ?i h?c Qu?ng Nam
QNAMUNI
TÌM TRÊN GOOGLE
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 - Tin tuc/Su kien - Truong Dai hoc Quang Nam
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019
(05/09/2018 9:31:28 AM)

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Số: 1044/ĐHQN-HCQT

V/v Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

               năm học 2018 - 2019

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Quảng Nam, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Trên tinh thần Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; căn cứ tình hình thực tiễn, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam xác định phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019 như sau:

A. PHƯƠNG HƯỚNG

Trước tình hình chung của ngành giáo dục và đào tạo cả nước, năm học 2018-2019, trường Đại học Quảng Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất định, đặc biệt là công tác tuyển sinh các bậc học gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, cùng với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của tập thể công chức, viên chức và người lao động, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm học 2018-2019 nhà trường tập trung thực hiện phương hướng chủ đạo của giáo dục đại học là tiếp tục đẩy mạnh việc tự chủ của các trường đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 của Bộ GD&ĐT, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục và đào tạo.

B. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của tỉnh và ngành; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ và nhà trường; tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tập thể đoàn kết, môi trường sư phạm trách nhiệm, thân thiện.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

3. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức và nhân sự của các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

4. Từng bước hướng tới cơ chế thực hiện tự chủ đại học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Tập trung xây dựng và khẳng định thương hiệu nhà trường. Đẩy mạnh mục tiêu phát triển Trường Đại học Quảng Nam trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng và thực hành.

5. Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống quản lý. Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, nhất là kiểm tra hoạt động dạy học của giảng viên, gắn mục tiêu đào tạo với yêu cầu tuyển dụng đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tăng cường liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp để tạo môi trường cho sinh viên thực hành, thực tập và tạo cơ hội việc làm.

6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên; khuyến khích các đơn vị và cá nhân đăng ký đề tài NCKH các cấp; nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học của nhà trường. Xây dựng Đề án thành lập trường Thực hành phổ thông nhiều cấp học theo cơ chế tự chủ. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, hiệu quả.

7. Phấn đấu tuyển sinh các hệ đạt tỷ lệ cao. Chú trọng việc định hướng, quảng bá hình ảnh qua các kênh truyền thông. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các trường THPT trọng điểm trên địa bàn tỉnh để thu hút thí sinh đầu vào có chất lượng cao. Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng, chuẩn bị nguồn lực tiến hành đánh giá ngoài vào cuối năm 2018.

8. Rà soát các mã ngành đại học hiện có, tập trung xây dựng đề án mở mã ngành sau đại học; xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hướng đến đáp ứng nhu cầu xã hội. Khai thác các chương trình học bổng nước ngoài dành cho giảng viên và sinh viên, mở rộng công tác liên kết đào tạo với các trường đại học trong nước và quốc tế.

9. Tranh thủ nguồn ngân sách tỉnh phân bổ và các nguồn vốn đầu tư khác, tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí để ổn định tình hình tài chính của nhà trường. Mua sắm, trang bị các trang thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học và NCKH. Tập trung cải tạokhai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có theo hướng xã hội hóa, đặc biệt là các trung tâm và cơ sở dịch vụ.

Đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà trường tập trung triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019./.

                                                                                       Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên (để thực hiện);  

- e-Office;

- Lưu: VT, HC-QT.

(Đã ký)

 

 PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương

Tin từ Phòng Hành chính - Quản trị


Số lần đọc: 810        Gởi qua Email         Bản in        Về đầu trang


Các Tin khác:
Hội nghị tập huấn công tác thi THPT Quốc gia năm 2019 của trường Đại học Quảng Nam. (22/06/2019)
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 (21/06/2019)
Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên đào tạo liên thông hình thức VLVH khoá 2016-2019 & 2017-2019 (14/06/2019)
Trường Đại học Quảng Nam phối hợp với UBND Thành phố Tam Kỳ khai giảng lớp tiếng Việt giao tiếp dành cho cán bộ huyện Lạ Màm, tỉnh Sê Kông, Lào (14/06/2019)
Đoàn Thanh niên trường Đại học Quảng Nam tham gia “Ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc miền núi năm 2019” (11/06/2019)
Kế hoạch về việc tổ chức phát bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học, Cao đẳng - Hệ chính quy Năm học: 2018-2019 (06/06/2019)
Kế hoach tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Đại học đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2019 (06/06/2019)
Thời khóa biểu hệ vừa làm vừa học học kỳ I năm học 2018-2019 (31/05/2019)
ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH SÊ KOONG, NƯỚC CHDCND LÀO ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM (23/05/2019)
Danh sách sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và khuyết tật học kỳ 2 năm học 2018-2019 (20/05/2019)


Đến trang 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Xem tiếp


Quay lại
TUYỂN SINH 2019
Thông tin
tuyển sinh
ĐH và CĐ
năm 2019
e-Office
e-Office
ĐHQN
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
E-LEARNING
 
CA KHÚC - LOGO
VĂN BẢN MỚI
THỐNG KÊ

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam.
Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel: 0510.3812834 - Fax: 0510.3812931

Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn - Website: http://www.qnamuni.edu.vn
Email Ban Điều hành website: webmaster@qnamuni.edu.vn - Thiết kế và Phát triển bởi: Đỗ Quang Khôi (KhoiEduIt)