Tóm tắt - Nội dung

Tên bài báo:
SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE GIẢI CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ ĐƯỜNG THAM SỐ

Tác giả:
ThS. Phan Thị Hiệp, ThS. Trần Lê Nam, ThS. Nguyễn Thị Nhành – Trường ĐH Đồng Tháp

Tóm tắt & Từ khóa:

Bài báo giới thiệu các module được viết trên phần mềm Maple để xác định phương trình tiếp tuyến, pháp tuyến, trường mục tiêu Frenet, hàm độ cong đại số, tham số hóa của đường túc bế và đường tròn mật tiếp của đường cong phẳng; xác định phương trình tiếp, pháp tuyến, trùng pháp tuyến, mặt phẳng mật tiếp, mặt phẳng trực đạt, mặt phẳng pháp, trường mục tiêu Frenet, hàm độ cong và hàm độ xoắn của đường tham số trong không gian R3 Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ sinh viên kiểm tra lại các bước tính toán của mình, có nhiều thời gian nghiên cứu các vấn đề bản chất.

------------------------------

Title: USING MAPLE FOR SOLVING BASIC PROBLEMS OF PARAMATRER CURVES

Abstract: The article introduces some modules, written in Maple software, to evualate equations of tangent lines, normal lines, Frenet field, algebraic curvature function, transverse metacenters'' parameter and osculating circle''s parameter of the plane curves; to evualate equations of tangent lines, normal lines, binormal lines, osculating planes, rectifying planes, normal planes, Frenet field, curvature function and torsion function of the parameter curves in space R3. Our purpose is to help students checking all steps of their calculations, have more time to study essential problems.

Nội dung:
Đóng cửa sổ