[In tin]    [Quay lại]

THÔNG BÁO Về việc tổ chức phát bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên trình độ Đại học đào tạo liên thông hình thức VLVH
(10/11/2017 10:33:48 AM)


Trường Đại học Quảng Nam tổ chức phát bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên trình độ Đại học đào tạo liên thông hình thức VLVH tốt nghiệp năm 2017, kế hoạch cụ thể như sau:  

I. Số lượng học viên: 279 học viên, trong đó:

Ngành Công nghệ Thông tin (lớp DV15CTT01): 21 học viên

Ngành Sư phạm Toán học (lớp DV15STH01): 15 học viên

Ngành Giáo dục Mầm non (lớp DV15SMN01, DV15SMN1N): 59 học viên

Ngành Giáo dục Tiểu học (lớp DV15SGT1N, DV15SGT03, DV15SGT04, DV15SGT1K): 184 học viên

II. Thời gian phát bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp: 

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2017.

III. Địa điểm phát bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp:    

            Phòng Đào tạo, trường Đại học Quảng Nam. Địa chỉ: 102 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

            Học viên không nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm trong thời gian trên có thể nhận trực tiếp tại phòng Đào tạo vào các ngày làm việc trong tuần.

IV. Các yêu cầu:

Học viên phải hoàn thành học phí, các khoản thu khác theo qui định và hoàn trả sách cho thư viện (nếu có) trước khi làm thủ tục nhận bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp.

            Đề nghị các phòng chức năng, trung tâm, các khoa chuyên môn và học viên trình độ Đại học đào tạo liên thông hình thức VLVH tốt nghiệp năm 2017 triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.

Tin từ Phòng Đào tạo