[In tin]    [Quay lại]

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC QUẢNG NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN”
(14/12/2017 9:03:45 AM)


 1. Mục đích

- Tạo ra diễn đàn khoa học để chia sẻ, công bố kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, quản lý, giảng viên trong lĩnh vực nghiên cứu về Ngôn ngữ và Văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển.

- Tạo cơ hội để giao lưu trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy của các nhà khoa học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý trong lĩnh vực Ngôn ngữ và Văn học.

2. Nội dung Hội thảo và các chủ đề viết bài

Nội dung hội thảo và các bài viết tập trung vào các vấn đề nghiên cứu như sau:

1. Về ngôn ngữ

- Các vấn đề về ngôn ngữ Quảng Nam;

- Ngôn ngữ Quảng Nam trong văn học dân gian và văn học viết;

- Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam;

- Quảng Nam và sự ra đời của chữ quốc ngữ;

- Ngôn ngữ và văn hóa Quảng Nam.

2. Về văn học

- Các tác giả văn học Quảng Nam (trong đó bao gồm các tác giả là người Quảng Nam và tác giả các tỉnh thành khác từng sống, gắn bó và có nhiều tác phẩm về Quảng Nam);

- Các tác phẩm văn học Quảng Nam;

- Các vấn đề văn học sử: giai đoạn văn học, thời kỳ văn học …;

- Các vấn đề lý luận văn học Quảng Nam.

3. Ngoài ra, hội thảo cũng tiếp nhận các bài viết và những nghiên cứu mới nhất về ngôn ngữ và văn học.

3. Thời gian và địa điểm

          + Thời gian:

- Thời gian nhận bài:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/2/2018;

- Thời gian tổ chức Hội thảo: Cuối tháng 3/2018.

+ Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam

4. Thành phần mời viết bài và tham dự hội thảo:

             - Lãnh đạo các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý;

- Các cán bộ giảng viên, các nhà khoa học ở các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu, cơ quan quản lý trong và ngoài tỉnh và các tác giả có gửi bài viết đến hội thảo.

5. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo

- Bài viết bằng tiếng Việt được trình bày trên khổ giấy A4, bài viết theo khuôn dạng sau: Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12, dãn dòng 1 line, Paper size: width: 21cm, height: 29,7 cm, Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm.

- Cấu trúc bài viết theo mẫu đính kèm.

- Dung lượng bài viết: Không quá 10 trang A4.

- Bài viết ghi rõ thông tin tác giả: Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ, nơi công tác, địa chỉ liên lạc (Điện thoại và E-mail).

6. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

- Bài viết tham dự Hội thảo xin vui lòng gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Quảng Nam đến hết ngày 28/2/2018 theo địa chỉ sau:

+ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Quảng Nam - 102 đường Hùng Vương – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam.

+ Số điện thoại: 0235. 3829265, Fax: 0235. 3812931;

+ E-mail: hoithaongonnguvavanhoc@gmail.com

hoặc khoanguvandhqnam@gmail.com 

TS. Võ Thị Hoa – DĐ: 0964. 651567.

Trường Đại học Quảng Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên ở các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước gửi bài viết và tham gia hội thảo. 

Trân trọng!

Download link : Cấu trúc bài viết

Tin từ Phòng QLKH&HTQT